Algemene voorwaarden

Dit document bevat de Algemene Voorwaarden zoals die gehanteerd worden door Visionair Creations.

Visionair Creations staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76592529 0000

Definities:

Visionair Creations:

 • De opdrachtnemer, tevens genoemd: VC.
  Opdrachtgever:
 • Degene die als contractspartij genoemd wordt op een offerte of overeenkomst, waarmee Visionair Creations een overeenkomst sluit;
  Overeenkomst:
 • De overeenkomst tussen Visionair Creations en de opdrachtgever, welke ook ontstaat bij een akkoord op een offerte;
  Diensten:
 • De diensten die Visionair Creations uitvoert.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen Visionair Creations en haar opdrachtgevers.
 2. Visionair Creations is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele uit te besteden aan derden, dan wel zich door derden te laten ondersteunen in de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Visionair Creations, voor de uitvoering waarvan Visionair Creations gebruikt maakt van diensten van derden.
 4. Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 2: Offertes en overeenkomsten

 1. De offerte of overeenkomst en eventueel de nadere overeenkomst(en) bevat(ten) een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de werkzaamheden.
 2. De overeenkomst is gesloten tussen Visionair Creations en opdrachtgever wanneer er een schriftelijk akkoord is gegeven door de opdrachtgever op een offerte van Visionair Creations, een reply via de email daaronder begrepen, dan wel op het moment dat Visionair Creations start met het uitvoeren van de verstrekte opdracht, mondeling akkoord daaronder begrepen.
 3. Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is VC tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien en voor zover zulks in verband met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan VC door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden. In geen geval zal de opdrachtgever, die een opdracht heeft gewijzigd terwijl VC reeds met de uitvoering daarvan was begonnen, enige prijsreductie of schadevergoeding kunnen vorderen op grond van het feit dat deze wijziging niet volledig, of niet tijdig is gerealiseerd.
 4. Indien een opdrachtgever de opdracht wenst te wijzigen aldus dat de kosten daarvan worden verminderd, zal het bedrag van die vermindering tegelijk met de wijziging tussen partijen moeten worden overeengekomen. Bij gebreke van dien is VC slechts verplicht tot een prijsvermindering welke gelijk is aan door VC aan derden minder betaalde kosten.
 5. Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is VC gerechtigd de eventueel daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
 6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan Visionair Creations aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Visionair Creations worden verstrekt, bij gebreke waarvan Visionair Creations gerechtigd is eventuele extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Mondelinge overeenkomsten die gesloten worden tijdens uitvoering van de werkzaamheden en leiden tot meerwerk worden tegen de door Visionair Creations gehanteerde tarieven doorbelast aan opdrachtgever. Wanneer bij realisatie van het meerwerk de opdrachtgever niet geprotesteerd heeft en het afgeleverde werk heeft goedgekeurd, dan mag Visionair Creations ervan uitgaan dat het meerwerk op verzoek van de opdrachtgever is geschied tegen de op dat moment geldende tarieven van Visionair Creations.

Artikel 3 : Annulering

Annulering van een overeenkomst door de wederpartij is uitsluitend mogelijk, indien zulks schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van het verlenen van diensten. Vindt annulering plaats eerder dan 5 werkdagen vóór het begin van uitvoering van de diensten of levering van de zaken dan is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen prijs.

Artikel 4: Prijzen

 1. De in de offerte vermelde prijzen zijn in € (Euro’s) en exclusief de wettelijk verschuldigde 21% BTW en eventuele wettelijke toeslagen.
 2. Indien een vaste prijs is geoffreerd, is deze prijsopgave exclusief abnormale, onvoorziene omstandigheden op de locatie of omstandigheden waarover Visionair Creations door opdrachtgever niet of onjuist is geïnformeerd. Het hieruit voortvloeiende meerwerk wordt op basis van nacalculatie berekend.
 3. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst bekende prijsbepalende factoren. Als deze prijsbepalende factoren wijzigen is Visionair Creations te allen tijde gerechtigd de prijzen te wijzigen.
 4. VC is gerechtigd een kilometervergoeding in rekening te brengen, vooralsnog van € 0,19 ct per kilometer.

Artikel 5 : Facturering en betaling

 1. Al wat de opdrachtgever op basis van de overeenkomst aan opdrachtnemer verschuldigd dient binnen veertien (14) dagen na factuur betaald te worden.
 2. Indien een betaling niet tijdig is voldaan, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van volledige betaling.
 3. In geval van niet- tijdige betaling is opdrachtnemer gerechtigd de opdrachtgever zonder aankondiging of mededeling direct af te sluiten van de producten en diensten totdat alle facturen zijn betaald. Alle kosten van invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Betalingen van de opdrachtgever aan opdrachtnemer zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande factuur/facturen, ook indien de opdrachtgever bij betaling anders vermeldt.

Artikel 7: Overmacht

 1. Visionair Creations is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Visionair Creations geen invloed kan uitoefenen en waardoor Visionair Creations (tijdelijk) niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte, computer- en stroomstoringen, virussen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, diefstal, en brand worden daaronder begrepen.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan veertien dagen, is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Visionair Creations behoudt zich wel het recht voor om betaling van opdrachtgever te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn verricht tot het moment van ontstaan van de situatie van overmacht.

Artikel 8: Inzet medewerker

 1. Onder medewerker wordt verstaan een medewerker in dienst bij Visionair Creations, dan wel een door Visionair Creations ingehuurde medewerker.
 2. Indien opdrachtgever, naast de huur van goederen, gebruik wenst te maken van een medewerker van Visionair Creations, zal hij dit in verband met de planning tijdig aan Visionair Creations dienen aan te geven. De opdrachtgever dient dan tevens aan te geven voor hoeveel uur hij gebruik wenst te maken van de medewerker.
 3. De kosten van het gebruik van een medewerker van Visionair Creations worden apart in rekening gebracht, op basis van een vast uurtarief. Dit wordt voorafgaand aan de inzet van de medewerker schriftelijk overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is tijdens een door Visionair Creations uit te voeren opdracht (‘de productie’) verantwoordelijk voor de veiligheid van haar apparatuur en medewerkers. De opdrachtgever treft daartoe alle vereiste, al dan niet van overheidswege voorgeschreven, maatregelen en voorzieningen.
 5. Opdrachtgever zorgt voor de benodigde stroomvoorziening op de locatie waar de productie plaatsvindt.
 6. Opdrachtgever zorgt voor lunch/diner voor de medewerkers van Visionair Creations voor zover van toepassing.

Artikel 9 : Auteursrecht

Het auteursrecht van alle door Visionair Creations vervaardigde producties blijft eigendom van Visionair Creations. De door Visionair Creations ontworpen producties blijven het onvervreemdbaar eigendom van Visionair Creations en mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Het auteursrecht van door Visionair Creations bij derden ingekochte producties blijft eigendom van deze derden.

 Artikel 10 : Eigendomsvoorbehoud

VC behoudt zich overigens de eigendom van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde goederen voor totdat al haar vorderingen op een opdrachtgever, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. VC is te allen tijde gerechtigd zonder tussenkomst van de Rechter alle aan opdrachtgever afgeleverde en zich daar bevindende doch VC nog in eigendom toebehorende goederen terug te nemen.

Artikel 11 : Aansprakelijkheid

 1. Indien de opdrachtgever een opdracht door Visionair Creations laat uitvoeren overeenkomstig de door de opdrachtgever verstrekte aanwijzingen of met gebruikmaking van door deze verstrekte materialen, vrijwaart de opdrachtgever VC voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi-, merk of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering.
 2. VC is geen schadevergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever wanneer de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of vertraagd.
 3. VC is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van gegevens of aanwijzingen van de opdrachtgever of van derden die in opdracht van of namens de opdrachtgever handelen. Dit geldt ook voor daden of nalatigheden van toeleveranciers van de opdrachtnemer, hun ondergeschikten, en andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer te werk zijn gesteld.
 4. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 5. Voor zover VC aansprakelijk zou kunnen zijn, om welke reden dan ook, dan zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade en maximaal tot het bedrag van de voor de (deel)opdracht overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting.

Artikel 12: Geschillen

Alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de aan de Arrondissementsrechtbank naar keuze van de opdrachtnemer, zodra een oplossing in der minne niet meer tot de mogelijkheden behoort. Hierbij geldt dat de algemene voorwaarden van Visionair Creations altijd prevaleren boven de voorwaarden van opdrachtgever of andere partijen.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden en op de door Visionair Creations gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: Algemene slotbepalingen

 1. Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden te hebben overeengekomen datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.
 2. Indien Visionair Creations heeft ingestemd met enig beding dat afwijkt van het in een of meer in deze voorwaarden geregelde, dan blijven de overige voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing.

Lees ook:

Privacy Policy: Privacy Policy

Copyright disclaimer: Copyright disclaimer © Visionair Creations 2021

Alle rechten zijn voorbehouden. Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met onze Privacy Policy.